Családok Otthonteremtési Kedvezménye CSOK

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

(Csak a 2015.július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)
 
 

 A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető, 

 

1.)2008. július l-jén vagy azt követően kiadott

•   

építési engedéllyel rendelkező és legalább ,,B" tervezett energetikai minősítésű új, lakás esetén

•   amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélkül

használatba vételi engedéllyel  , a lakóépület nettó alapterületére számított, vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott vagy egy négyzetméterre jutó bekerülési költség  egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300.000 Ft-ot, 

 

2. )legalább komfortos, használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott  vételár maximumot:

a)   Budapest és Pest megye)esetén

aa) Budapesten a 35 millió Ft-ot,

ab) városokban a 28 millió Ft-ot,

ae) egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,

b)   Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas Zala, Baranya, Tolna, Somogy megye) esetén

           ba) megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot, bb) városokban a 23 millió Ft-ot,

be) egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,

c) Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) esetén

ea) megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot, eb) városokban a 19 millió Ft-ot,

ee) egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.

 

Nem minősül bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása.  

 E gylakásos lakóépület vásárlása illetve bővítése   esetén A családok otthonteremtési kedvezménye „C" (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb abban  az  esetben  igényelhető,  ha  az  igénylő   az   építésügyi  hatóság   által  kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakóépület állapota mmegfelelői. Nem egylakásos lakóépület esetében a hatósági   bizonyítvány  nem szükséges!

 Kik igényelheti a kedvezményt?

- életkori megkötéstől függetlenül a természetes személyek 

a 40. életévüket be nem töltött  házaspárok  

a családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után igénybevevö a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből (2015. július 1-jét követően kötött) eredő tartozás törlesztésére. A  később született gyermek utáni kedvezmény összege gyermekenként 400 ezer Ft

 

Kijogosult a kedvezmény igénybevételére?

a)    A tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

b)    bevándorolt vagy letelepedett jogállással,

e)  a hontalan

d)  menekült  személy.

 

igénybe vehető a kedvezmény?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, a lakásba vele együtt beköltöző

a)    gyermek e után, vagy

b)    gyámsága alatt álló, 

e) a fiatal házaspár   legfeljebb két születendő gyermek után.

 

Gyereknek minősül 

a)    a magzat  24. hetét követően, valamint

b)    aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy a 25. életévét nem töltötte be,  nappali tagozatán tanul, 

 

 E gy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni a családok otthonteremtési kedvezményét . Az otthonteremtési kedvezményére való jogosultság vizsgálatánál az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok és a  vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is figyelembe kell venni/.

A fiatal házaspárok  egyik fele sem töltötte be a 40. életévét -legfeljebb két gyermek megszületésének  vállalásával. A támogatás  összege megegyezik a családok  otthonteremtési  kedvezményével. Új, összkomfortos  lakás építéséhez és legalább  komfortos  lakás bővítéséhez   is igénybe vehető.

Az előírt  határidő két  gyermek vállalása esetén 8 és   egy gyermek vállalása  esetén 4 év. A vállalás teljesítésére rendelkezésre  álló időtartam lakás vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától , új esetén  használatbavétel  tudomásulvételének napjától kezdődik,  kezdődik.

 tulajdon szerzés a kedvezménnyel érintett lakásban

A  támogatott  személynek  legalább  50o/o-os  tulajdoni  hányaddal  kell rendelkezniük a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásban (épített, bővített és vásárolt) az igénylőnek . Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Más csak az az általa   eltartott  gyermek  szerezhet  tulajdont.

 

A  kedvezmény mértéke

24. hetét betöltött magzat vagy ikermagzat és a vállalt  gyermekek  együttes  számától 

a lakás (bővítés esetén a bővítést  követően  kialakított)  hasznos  alapterület

 

A hasznos alapterület fogalma:

,,9. hasznos alapterület: az országos településrendezési és az építési követelményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a lakás juthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz. a tornác, a tárol6 helyiség, a gépjárműtárol6 és a pinceszinti  helyiség  alapterületét;"

 

,,46. Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. "

A kedvezmény összege?

 

 

 

Eltartott gyermek száma

 

 

Lakás hasznos alapterülete (m2)

Támogatás összege (Ft)

 

 

 

Alap-összeg

 

Energia-takarékos

,,A" minősítési osztályú lakás esetén

Fokozottan energia-takarékos,

,,A+"minősítési osztályú lakás esetén

 

Alacsony energia- fogyasztású lakás esetén

1

40-55

500 000

550 000

600 000

650 000

55,01-160

600 000

660 000

720 000

780 000

 

2

50-65

800 000

880 000

960 000

1040 000

65,01-80

1000 000

1100 000

1200 000

1300 000

80,01-160

1300 000

1430 000

1560 000

1690 000

 

3

60-75

1200 000

1320 000

1440 000

1560 000

75,01-90

1500 000

1650 000

1800 000

1950 000

90,01-160

000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

4 vagy

több

70-85

1600 000

1760 000

1920 000

2 080 000

85,01-100

000000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

100,01-160

2 500 000

2 750000

3 000000

3 250 000

 

A  vállalt gyermek(ek)  alapján számított a lakás bővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületnek el kell érnie a meglévő, , a fenti táblázat  szerinti minimum  hasznos  alapterület értékét.

Az épített, vásárolt és bővített lakás hasmos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2t.

FONTOS!

A támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési  költség 50%-át.

Bővítés esetén a számlakötelezettség legalább 70%-a. Ennek értelmében, ha az igénylő csak a minimumként előírt számlakötelezettségnek tesz eleget. Bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezményére irányuló kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatóak csak el.

 

A kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény?

 A később született gyermek után is igénybe vehető, melynek összege gyermekenként 400 ezer Ft a családok otthonteremtési kedvezménye .


 családok otthonteremtési kedvezmény folyósítása

•új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, majd a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően,

  lakás vásárlása esetén egy összegben történik.

Ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére/vásárlására már felhasználta. A folyósítás akkor kezdhető meg, 

 

 a számlabenyújtási kötelezettség

A támogatott személynek vállalnia kell ennek összegét kitevő, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat. Új lakás vásárlása esetén teljes vételárról kiállított számlát.

Új lakás építése esetén legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés eseténkérelem benyújtását követően  kiállított számlák fogadhatóak csak  el.

 

 kérelem benyújtása

A   jogszabályban meghatározott szerződéssel rendelkező -hitelintézethez a  családok    otthonteremtési    kedvezménye    iránti   kérelmet   kell     benyújtani.

 

 

Egyéb fonos ügy

 

1.) Akinek saját magának, ház.astársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak lakás a  tulajdona a családok otthonteremtési kedvezményét az a természetes személy veheti igénybe. Akinek ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatba állandó használati joga továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, lakása nincs.  

A kedvezményt igénybe veheti 

    akinek  50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, amelyet  öröklés útján szerzett,

    A haszonélvező a lakásban lakik, vagy lakását ajándékozás jogcímén szerezte legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte,  y

    lakáscsere esetén .

 

2.) A családok,  otthonteremtési  kedvezménye  esetében  az igénylő  5 éven belül -értékesített lakás eladási árát figyelembe veheti. Ezt az összeget a következőkkel lehet csökkenteni:

    munkáltatói támogatással, visszafizetett önkormányzati hitellel

    hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összegével 

    ingatlanközvetítői jutalék összegével,

    tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával vagy A kérelem benyújtását megelözö 5 éven belül értékesített lakása,

    olyan számlával, szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amit végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki,  felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg,

    a lakásértékesítésből származó bevétel után  személyi jövedelemadó összegével.

 

3.) Az igénylőnek (házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek) bejelentett, minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie az igénylőnek  köztartozásmentes adózónak kell lennie, 

 

4.) A lakástulajdonosnak l lakcímkártyával igazolnia kell, hogy az  együtt költözését  a kérelem benyújtásakor vállalta.

 

5.) A családok otthonteremtési kedvezményével  érintett lakásra 10 évre a magyar  állam javára  jelzálogjog, és annak biztosítására  elidegenítési  és terhelési  tilalom  kerül bejegyzésre,  

lakást ezen időszak alatt haszonélvezet vagy használati jog  nem terheli.

 

FONTOS !

A családok otthonteremtési kedvezményét  (legkorábban 2015. július 1-jét követően) megkezdett  bővítési munkálatokra lehet igényelni.

 

Végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül lehet igényelni . Az adásvételi szerződés aláírást követő 120 napot követően a kedvezmény nem igényelhető.

Ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa a lakásvásárlás esetén a családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető,


A családok otthonteremtési kedvezménye a vételár megfizetéséhez használható fel. Ha hitelintézeti kölcsönt is igénybe kívánnak venni, akkor ezt adásvételi szerződésben is fel kell tüntetni. Akkor a támogatás nem folyósítható Ha a kedvezmény összege a hitelintézeti folyósítást megelőzően egyéb forrásból (család, egyéb kölcsön) megfizetésre kerül az Eladónak, .

 

Ez a cikk 2016 január 1-tő tárgytalannak tekinthető az új január 1-től életbelépő szabályozás miatt.